ทำไม??ต้องซื้อรถกับเรา

ทำไมต้องซื้อรถที่ รถดีรถเด่น

 

ตรวจสอบหมายเลขรับประกัน/ติดต่อเคลมรถ ได้ที่ www.RodDeeRodDen.com หรือ โทร. 02-511-4020
ผู้ซื้อรถ ต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และ ยอมรับเงื่อนไขรายละเอียดการรับประกัน ก่อนซื้อรถทุกครั้ง

 

การรับประกันที่ให้คุณมั่นใจ ในระยะเวลา 100 วัน หรือ 5,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

การรับประกันรถดีรถเด่น

หมายเหตุการรับประกัน

  • ระยะเวลาการรับประกัน จะเริ่มนับจากวันที่มีการซื้อขายรถ (วันที่มีการระบุการขายในเว็บไซต์รถดีรถเด่นดอทคอม) หรือระยะทางที่รถวิ่ง 5,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
  • การรับประกันครอบคลุมตามเงื่อนไขที่ปรากฏในรายละเอียดข้างต้นนี้ หากไม่มีการระบุในเอกสารนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาด
  • การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุม และการรับประกันจะสิ้นสุดลงทันทีในกรณี ดังนี้

                  x ความพึงพอใจในคุณภาพรถ กรณีที่รถสามารถใช้งานได้ตามปกติทุกประการ

                  x มีการดัดแปลง แก้ไข ซ่อม มาจากที่อื่น โดยมิได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบก่อน

                  x การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ

                  x การรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึงอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือ การบาดเจ็บของผู้ซื้อและบุคคลที่สาม

  • การรับประกันนี้ จะยุติลงทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ หรือการครอบครองจากผู้ซื้อรายเดิม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบรถ ภายในระยะเวลา 30 วัน (สามสิบวัน)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชี้ขาดผลการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า